Wybory na Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Lublin IFMSA-Poland

Szanowni Członkowie Oddziału Lublin IFMSA-Poland,
powołując się na punkt 8.1.2 Regulaminu IFMSA-Poland, zwołuję Walne Zebranie Członków Oddziału (WZCO), które odbędzie się 6 sierpnia 2020r. o godzinie 18:00 w formie elektronicznej na platformie Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie podany w dniu wyborów poprzez stronę www.lublin.ifmsa.pl, fanpage Oddziału Lublin oraz na liście mailingowej.
Podczas WZCO odbędą się wybory na następujące funkcje w Zarządzie Oddziału na kadencje 2020/2021:
1. Prezydent
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. przewodniczenie Zarządowi Oddziału,
b. koordynowanie pracy Zarządu Oddziału,
c. reprezentowanie IFMSA-Poland w kontaktach z władzami uczelni medycznej, instytucjami i urzędami państwowymi znajdującymi się na terenie Oddziału,
d. sporządzanie i prowadzenie krótko- i długoterminowych strategii rozwoju Oddziału.
2. Sekretarz
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. prowadzenie dokumentacji i archiwum Oddziału,
b. przygotowywanie planu obrad Posiedzeń Zarządu Oddziału i Walnego Zebrania Członków Oddziału,
c. przekazywanie członkom Oddziału wszelkich informacji dotyczących działalności Oddziału,
d. wystawianie zaświadczeń z działalności członka IFMSA-Poland na poziomie lokalnym.
3. Skarbnik
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. nadzorowanie prowadzenia księgowości Oddziału zgodnie z obowiązującymi zasadami polskiego prawa,
b. w porozumieniu z Sekretarzem Oddziału prowadzenie listy członków oddziału.
4. Wiceprezydent ds. marketingu
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. budowanie strategii marketingowej Oddziału w oparciu o aktualne potrzeby Oddziału,
b. nadzór nad działaniami promocyjnymi Oddziału,
c. nadzór nad kreowaniem, przepływem, obrotem i redystrybucją materiałów marketingowych w obrębie Oddziału,
d. koordynacja kontaktów ze sponsorami i partnerami Oddziału
5. Wiceprezydent ds. zasobów ludzkich
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. przygotowanie strategii pozyskiwania nowych członków Oddziału w porozumieniu z Prezydentem Oddziału,
b. współpraca z Koordynatorami Lokalnymi Programów Stałych w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich zgodnie z bieżącymi potrzebami Programów Stałych,
c. prowadzenie i aktualizacja lokalnej listy kontaktowej Alumnów oraz utrzymywania kontaktu z lekarzami wspierającymi działalność Oddziału,
d.nadzorowanie szkoleń tematycznych prowadzonych przez Trenerów IFMSA-Poland w obrębie Oddziału,
e. organizacja spotkań informacyjnych Oddziału,
6. Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. Koordynowanie pracy Koordynatorów Lokalnych Projektu w zakresie Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej
b. Koordynowanie organizacji konferencji
7. Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. Koordynowanie pracy Koordynatorów Lokalnych Projektu w zakresie Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego
b. Koordynowanie organizacji akcji profilaktycznych
8. Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. Koordynowanie pracy Koordynatorów Lokalnych Projektu w zakresie Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju
9. Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. Koordynowanie pracy Koordynatorów Lokalnych Projektu w zakresie Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS
10. Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. Koordynowanie procesu rekrutacji na wymiany naukowe członków Oddziału Lublin IFMSA-Poland;
b. Koordynowanie wymiany naukowych zagranicznych studentów przyjeżdżających na wymianę do Lublina;
c. Rozliczanie punktów za działalność wszystkich członków Oddziału Lublin IFMSA-Poland w porozumieniu z Koordynatorem Lokalnym ds. Praktyk Klinicznych.
11. Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. Koordynowanie procesu rekrutacji na wymiany kliniczne członków Oddziału Lublin IFMSA-Poland;
b. Koordynowanie wymiany klinicznych zagranicznych studentów przyjeżdżających na wymianę do Lublina;
c. Rozliczanie punktów za działalność wszystkich członków Oddziału Lublin IFMSA-Poland w porozumieniu z Koordynatorem Lokalnym ds. Wymiany Naukowej.
oraz
1. Członek Komisji Rewizyjnej (3 miejsca)
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie są Członkami Zarządu Oddziału. Do ich zadań należy przede wszystkim:
a. Rozwiązywanie konfliktów w Oddziale;
b. Przygotowanie Oceny Zarządu Oddziału 2 razy w roku;
c. Przygotowanie inwentaryzacji Oddziału;
d. Kontrolowanie procesu rekrutacji na wymiany naukowe oraz kliniczne członków Oddziału Lublin IFMSA-Poland
e. Kontrolowanie procesu rozliczania punktów za działalność członków Oddziału Lublin.
Na podstawie punktu 3.2.2. Wytycznych pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału IFMSA-Poland może zostać osoba, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:
a) w chwili wyborów jest członkiem IFMSA-Poland od co najmniej 2 lat
lub
b) jest członkiem IFMSA-Poland przez co najmniej 1 rok i jednocześnie co najmniej przez rok pełniła funkcję w Zarządzie Oddziału lub była asystentem Komisji Rewizyjnej Oddziału.
2. Delegat Oddziału
Do zadań Delegata Oddziału należy:
a. Reprezentowanie Oddziału Lublin IFMSA-Poland podczas Zgromadzeń Delegatów oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń Delegatów IFMSA-Poland.
Aby zgłosić chęć do kandydowania na ww. funkcje, należy do dnia 5 sierpnia do godziny 23:59 przesłać na adres prezydent@lublin.ifmsa.pl następujące dokumenty:
1. CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland
2. List motywacyjny zawierający plan działania na kadencje 2020/2021
Kandydatury zostaną opublikowane na liście mailingowej Oddziału Lublin IFMSA-Poland oraz stronie www.lublin.ifmsa.pl.
Kandydaci będą prezentowali swoje kandydatury podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału (5 minut) oraz odpowiadali na zadane przez członków pytania (5 minut).
Kandydować na wszystkie wymienione funkcje w Zarządzie Oddziału może KAŻDA osoba będąca członkiem Oddziału Lublin IFMSA-Poland.
Wszelkie pytania dotyczące WZCO oraz dotyczących poszczególnych funkcji proszę kierować na maila prezydent@lublin.ifmsa.pl.
Adrian Kuś
Prezydent IFMSA-Poland Oddział Lublin

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.